Ankha Laha Thuti For JSSC CGL Exam
 
आनखा लाहा थुती रेनाक् उनुरुम :

आनखा लाहा थुती दो ओनोलिया सोभानाथ बेसरा तिकिन ओल आकात् आ। नोवा थुती रे ओनोलिया गोमके तिकिन होड़ कोवाक् जिबोन रे रेंगेच्-तेतांग जाला रेनाक् काथा किन लाय आकात् आ। होय दाक् ते जोतो ओड़ाक्-दुवार उचाड़-नाचाड़ लेनखान होड़ कोवाक् मोने-जिवी हों रापुत् चाबा: आ। होड़ा: जिवी रे रेंगेच्-तेतांग, सुक-दुक दो मेनाक् गेया। ओना जोतो गे साहाव पारोम काते जिवी बोन खांडावेआ। मोने रेनाक् जांहा ऑंस को मेना: आ, ओना को पुराव माडाड. रे जुदि जांहा लेकान हाडा: को सेटेरो: आ, एनखान जिवी रे जाय-जुग लागित् हेंदे रिमिल दालोब आंडगोना। ओना ओकतो ताड़ाम रेनाक् डाहार हों बाय ञामो आ।

 नोवा थुती रे होपना वाक् जिवी रेनाक् आबोस्था लाय आकाना। ओड़ाक-दुवार होय-दाक् ते रापुत् तायोम, होपोना दो रेंगेच्-तेतांग जाला ते ओनकान होर ते ताड़ाम केआय जांहा रेनाक् एतहोब आर मुचात् ओकारे मेना: आ, आना हों बाय बाडाया:।

 

आनखा लाहा थुती :  

नोवा थुती रेदो लाच् रेनाक् रेंगेच् जाला ते होड़ाक् जिवी चेत् लेका उचाड़-नाचाडो: आ, ओना गे लाय आकाना

" लाहा रे मित् बारसिञ बुगीतेय दा: आकात् आ। मेनखान इन हिलो: हों तारासिञ खोन मित् टिच् बारया दाक् ञुरु: कान ताहें। सेरमा रे दारया हेंदे रिमिल घुरलाव आचुरो: काना आर सेरमा हों ओना तेगे दापाल चाबा: आकाना। सेरमा खोन ओत् धाबिच् हेंदे रिमिल रे बिजली चोमकावो: काना। नोवाको ञेल ते मोने रे बोतोर को राकापो् काना। ओनका बुझा: काना आयुप ओकतो गे पालेत् होय ओड़ाक् रेनाक् दुवार: झिज् आकाना। सांय-सांय होय साडे रेदो हानापुरी रेनाक् होहो आडी पुस्टाव आजोमो: काना। उलाट-काचाड़े होय रेदो मात् दारे ओत धाबिच् तिरूबो: काना आर मातकोम, सारजोम दारे कोहों चाड़माड़ रापुदो: काना। ओड़ाक् साड़िम हों होय ते तुल-दोहो: तायोम होय सांव गे उडाव मेसायेना। ताला-ताला रे सेरमा पोसागो: कान लेका हुडूर ते जिवी को फानटिल ओडोको: लेका बुझा: काना।  होय, दाक् आर रिमिल दो तेहेञ मित आकाना। मोना रेनाक् जांहा तिनाक् रागी को मेनाक् आ ओना को सेरमा चेतान रे काचडावो: काना। आर जोतो गे पालेत् तेहेञ दोको पोटावेत ताको आ। ओत् दो नोवा जोतोवाक् गे साहाव आकात् आ। जांहा लेका आज् चेतान रे चेत् हों बाड. हुय: आकाना से चेत् हों  बाड. बुझाव जोड. कानाय।

होड़ मा ओत् बाड. काना बोन। होड़ा: जीवित जिबोन रे रेंगेच्-तेतांग, सुक-दुक, माहरोग एमान जोतो गे मेना: आ। ओनाको तालारे जिवी सुतु: काते तांहेन होड़ कोवाक् सानाम खोन माराड. ऑंस काना। मेनखान ओना ऑंस को पुराव माड़ाड. रे आडी लेकान हाड़ा: को सेटेर लेनखान ओनका बुझा: आ, जाहां लेखा जिवी रे जाय-जुग‌‌‌ लागित् हेंदे रिमिल को दालोब आंड़गो: काना। होड़ को बाड. बाडाय होचो काते मोलोड. रेनाक् ओलोड. दो उचाड़-नाचाड़ो: आ। ओनाते को मेना: होड़ दो ओलोड. रेनाक् तीरे मिमित् गोटाड. पुतड़ा काना को।

नोवा होय-दाक् रे होपना वाक् नोड.का ओवोस्था हुयु: आ, ओकोय हों बाड.को उयहार लेत् आ। उनि याक् ढुला पेरेच् बांदी आर गोड़ा पेरेच् गाय कोवाक् काथा उयहार दो मित् टिच् कुकमू लेका गे बुझावो: काना। " धारती रिन कुंबड़ू दो धोन को कुंबड़ू के आ आर सेरमा रिन कुंबड़ू दो होड़-होपोनको कुंबड़ू केत् कोवा। ओडाक् दुवार जांहा ताहें काना ओना कोदो दुनिया रेनाक् दाड़े जोतोय ओता तिरूब कात्-आ "।

होपोना वाक् मोने आर जिवी जोतो मोसरा चाबायेना। होपनावाक् ओड़ाक्-दुवार, होड़-होपोन आर धोन को आत् काते होर रिनिच्, होर तिनिच् एनाय। तेहेञ दो होपनावाक् होर गेताय दाड़े, होड़ गेताय आसरा आर बाड. पॉंचरियान ओड़ाक् गेताय आजा: ओड़ाक् दो।

नासेना: होय-दाक् थिर केत् रेहों, सेरमा रेनाक् ओबोस्था दो बोतोर गे ञेलो: काना। ओकोय हों नोड.कान ओकतो रे ओड़ाक् खोन ओडोग् गे बाड. सानाया। एन रेहों होपना दो तेहेञ आनखा होर ते पोरथोम जांगा बाड़हाव केत् आ।

होपना दो ओड़ाक् खोन ओडोग् काते होर ते ताड़ाम ए एयहोप् के-आ। ताड़ाम-ताड़ाम तेगे आडी आतु, आडी गाडाय पारोम केत् आ। मित् गाडा आड़े रे मित् मातकोम दारा लातार रे जांगा रे चेत् चोम पासीयेन खान तिंगु थिर एनाय। जानाम आतु सेत् कोयो: रूवाड़ केत खान मेत् खोन झोर-झोर मेत् दाक् जोरो येना। जानाम आतु उयहार मोने रे ताय राकाप् गोद् एना। आतु रेनाक् रास्का-रोमोच् आर सानाक् होड़ साला: सुलुक सागाय आर दुलाड़ को मोने रे घुरलावेना। आतु रेनाक् होर, फिर, बांदी, पुखरी, धारे एमान साला: तोपोलाकान दुलाड़ को तोपाक् काते चालाव जोड. कानाय। जिवी आतकिर इदिये:आ मारवाड़. दागी खूनी लेका। ओन्तोर ताय तेहेंञ बाड. छाडा: साना ए कान रेहों, ओभागा, तेहेंञ, आतु ओड़ाक् रेनाक् दुलाड़ खोन भेगार ए काना। उनी तिस हों बाड. रूवाड़ लागित् ओडोक् आकानाय। मेनखान रेंगेच् - तेतांग रेनाक् रागी दो आडी निरमाया गेया।

ताड़ाम-ताड़ाम तेगे ञुत इदियेना। ताड़ाम डाहार रे चेत् मेना:आ ओना हों बाय ञेल ञामो: काना। नासेना: सेनञो: काते सामाड. सेत् रे, सागिञ ञो: रे ज़ुलु: सेंगेल ए ञेल ञाम के:आ। नुना: माराड. होय जाड़ी रेहों ज़ुलु: सेंगेल ञेल ञाम काते होपना मा आडी डे हाहाड़ायेनाय। ओना हाहाड़ा गे तांहू लोगोन-लोगोन लाहा सेत् ओर ओर् इदि किदियाय। ज़ुलु: सेंगेल सुर ए सेटेर इदि: तेंगे आरहों ञिदा इदियेना। ओनाते सुर कोरेना: चेत् हों बाड. ठीका: काना ताहें। ञिदा साड़ा सातिञ, चेत् हों बाड. लांगा वो:काना आर चेत् हों बाड. साडे काना। " होय हों थिर थार आकाना:, दारे हों बाड. लाड़ा: काना। सुवाड़ी सोसरोच् चिली हो बाड.को रा: साडेये:आ। चोहोड़ धारतीय जापित् के:आ "। हाल बाल गाडा दाक् बाय बाय ते लेगेम लेगेम लिंगीन काना।  गाडा पारोम काते होर सुर रेनाक् ओना ज़ुलु: सेंगेल आडी घाड़िक ए कोयो: के:आ। बोतोर दो होड़मो खोन उदगार दाक् लिंगिन एयहोप् एना। रूवाड़ाय से राहा:आय, ओनकान भेगार भेगार  मोने ते आजा: होड़मो भितरी रे नेयाव एहोप् एना। आतु सेत् मा बाड.ते बाय रूवाड़ा, ओंडे खोन मा जोतोवाक् मुचात् होटो आकात् आ। ओनाते माडाड. सेत् गे चालाव हुय आया। सामान. रे जांहा गे ञामो आ, ओना साला: सामाड. दाराम तिंगु काते पारोमो: हुयु:आ।

तिंगु ञों काते तायोम सेत् भागी लेका आतेन लेत् खान, सागिञ रे होड़ा: रोड़ लेका आंजोम के:आ। ओना आंजोम तेगे मोने जिवी रे काटिच् दाड़े ञाम के:आ। सेंगेल सुर सेटेर काते, ओना सेंगेल दो मोड़ाकुड़ काना मेनते बुझाव के:आ। मोड़ाकुड़ रेनाक् काथा उयहार काते ती-जांगा, होड़मो-बोहो: बोतोर ते झाम-झाम गो: एन ताया। मेनखान ओकारे बोतोर बानू: आ। ओकोया: मेत् मेना:आ, ञेल कातेय बोतोरो:आ। ओकोया: लुतुर मेना:आ, आंजोम कातेय बोतोरो: आ। आर जिवीयान कोमा उयहार आचुर तेगे बोतोर को बुझावा। ओड़ाक्-दुवार, होर-बिर गोटा गे बोतोर मेना:आ। ओना आंबाबासया ञुतरे मोड़ाकुड़ रे दाड़ान ओकोय बाय बोतोरो:आ। मेनखान जांहाया: गुजुक् बाराबारी ओकतो, उनीया: दो चेत् बोतोर। मोड़ाकुड़ गे ओनकान होड़ कोवाक् सुक रेनाक् ठांव काना। मोड़ाकुड़ रे गितिच् दाड़ेया: खान गे, जाय-जुग लागित् सारी सुक ए ञामा। गोच् लेनखान गे होड़ दो रेंगेच्-राबाड.,रूवा: - हासू जोतोवाक् खोन जिवी होड़मो दो पाराड.गोत् ए ञामा। 

होपना दो भागी लेका बेंगेत् उरीच् काते कोरो: केत् खान, जोतो होड़ ए ञेल ञाम केत् कोवाय। आतेन ठिकाकेत् आय, उनकू दो गोच् होड़ रापा: होड़ काना को। मोने रे दाड़े जवरा ञों काते, नासेना: एतोम ञों ते धारे काते माड़ाड. इदियेना:। आर चाला: तुलुच् आजा: जांगा रे चेत् हामाल मुढात् ताना: तोल आकान लेकाय बुझाव के:आ। मोने ते ताड़ाम सानाय कान रेहों, जांगा रेना: दाड़ेगेय आत् केत् लेकाय बुझाव के:आ। मेनखान जांगा गे बाड. तुलु: काना। ओनाते  ओंडे गे धाड़ास मेनते दुड़ुप-नापोड़ एना। सेरमा रेनाक् ञुत खोन, आर हों ञुत भाबना रेनाक् हेंदे रिमिल ते सामाड. रेनाक् होर एसेत् एना। " ओका सेंगेल लाच् रे ज़ुलु: कान ते, होड़को ओड़ाक्-दुवार, ओत्-हासा, पेड़ा-पांयड़ा, बागीकाते दिसोम-दिसोम दुखमा को दाड़ाना। बाड. चाला: साना को रेहों रेंगेच् गेय् झोड़ा इदी कोवा। उन जोहो: दो बिर चेंड़े आर होड़ होपोन रे चेत् हों फोरोक् बाड. तांहेंना "। " बाजार रेना: गे जोमा:, गाडा दाक् गे ञूवा: आर दारे उमुल गे जिवी-होड़मो, रूखयाय रेनाक् आसरा दो "। उन जोहो: सांवता आर धोरोम रेनाक् तोपोल होड़को तोपा गिडी का:आ। " लाच् रेनाक् सेंगेल, होड़ा: मोने जिवी रेनाक् बाड. निरला काते, तांहुय मायला का:आ। जिवी रेनाक् होर बाड. फारचा काते, तांहू जानुम तेय लाम्बा एसेत् का:आय। नोवा सेंगेल जाय-जुग लागित् जुल मुचात् काते सारा सेंगेल रे होड़मो लो: लेन एनाड. जोतोवाक् चाबा:आ।

ञुत रे मेत् दाक् जोद् गिडी काते, तिंगू केटेच् एनाय होपना दो आर जिलिञ सांहिच् साहेत् काते, बेत् आकादे लेका, ञुत रे मितधाव चोट सेन कोयो: काते " आनखा " गे ताड़ाम ए एहोप् के:आ।

 

* ANKHA LAHA THUTI FOR JSSC CGL
* SANTALI QUESTIONS PAPER FOR JSSC CGL/ANKHA LAHA IMPORTANT QUESTIONS 
 
1. " आनखा लाहा " दो ओकोय ओनोलिया ओल आकात् आ    
* सोभानाथ बेसरा 
 
2." आनखा लाहा " दो चेत् काना ?
* थुती

3. " आनखा लाहा " दो ओकोयाक् काहनी लाया: ?
* होपनावाक् 
 
4. " आनखा लाहा " थुती दो ओका काहनी पुथी खोन हाताव आकाना ?
* पेजोड़ काहनी पुथी खोन

5. " जिवी रेनाक् ऑंस पुराव माड़ाड.रे आडी लेकान हाड़ा: सेटेर लेनखान, जिवी रे जाय-जुग‌‌‌ लागित् दुक रेना: हेंदे रिमिल दालोप ऑंड़गोना " - नोवा काथा दो ओका खोन हाताव आकाना ?
* आनखा लाहा थुती 

6. " होड़को बाड. बाडाय होचो काते मोलोड. रेनाक् ओलोड. दो उचाड़-नाचाड़ो:आ। ओनाते होड़ को दो ओलोड. रेनाक् तीरे मिमित् गोटाड. पुतड़ा को हुय आकाना " - नोवा काथा दो ओका खोन हाताव आकाना ?
* आनखा लाहा थुती

7. " धारती रिन कुंबड़ू दो धोन को कुंबड़ू केत् आ आर सेरमा रिन कुंबड़ू दो होड़-होपोन को कुंबड़ूकेत् कोवा। ओडा: - दुवार जांहा तॉंहेंकाना ओना को दो दुनिया रेना: दाड़े जोतोय ओता तिरूप कात्-आ " - नोवा काथा दो ओका खोन हाताव आकाना ?
* आनखा लाहा थुती 

8. होपना दो ओका ञिंदा ओड़ाक् खोन ओडोग् काते आनखा होर ते लाहा:येनाय ?
* आंबाबस्या 

9. होपना दो चेत् लागित्  ओड़ाक् खोन ओडोग् काते आनखा होर ते लाहा:येनाय ?
* रेंगेच् जाला ते

10. आनखा लाहा थुती रे ओनोलिया दो ओकोया: आबोस्था बाबोत ते काथा ए लाय् आकात् आ ?
* होपनावाक् 
 
11. ओकारे होड़ दो गितिच् दाड़ेया: खान गे, जाय-जुग‌‌‌ लागित् सारी सुक ए ञामा ?
* मोड़ाकुट रे

12. मोड़ाकुट दो ओका लेकान लेकान होड़ कोवाक् सुक रेना: ठांव काना ?
* गुजू: बाराबारी होड़ कोवाक् 

13. सेंगेल दो ओकारे जुलू: कान तांहेंना ?
* मोड़ाकुट रे 

14. होपना दो ताड़ाम-ताड़ाम ते ओकारे सेटेर एनाय ?
* मोड़ाकुट

15. " ओका सेंगेल लाच् रे ज़ुलु: कान ते, होड़को ओड़ाक्-दुवार, ओत्-हासा, पेड़ा-पांयड़ा, बागीकाते दिसोम-दिसोम दुखमा को दाड़ाना। बाड. चाला: साना को रेहों रेंगेच् गेय् झोड़ा इदी कोवा। उन जोहो: दो बिर चेंड़े आर होड़ होपोन रे चेत् हों फोरोक् बाड. तांहेंना " - नोवा काथा दो ओका खोन हाताव आकाना ?
* आनखा लाहा थुती 
 
16. होड़ दो जीवित-जिबोन भूर चेत् लागित् को कामीया: ?
* लाच् लागित् गे 
 
Test Your Knowledge Through Following Tests :