UPSC JPSC JSSC CGL panchayat secretary excise constable jtet santali paper

धरतीपुरी रे दाक् आर दाक् रिन जीव-जियाली कोवाक् सिरजोन : 
 
आगिल हापड़ाम कोवाक् मेन काथा लेकाते एतहोब रे नोवा धारती रेदो सेंगेल गे ताहेंकाना। जाहां ओकतो नोवा राड़ेज् एना, जोतो खोन माड़ाड. ओत बेनाव लेना। माराड. ठाकुर दो धरती ओतेत नापाय ते साज-सांवार दोहो लागित् चांवरा आर भांवरा काडा ए आसुललेत किन ताहेंकाना।तायोम ते चांवरा आर भांवरा काडा दो पातालपुरी ते किन सेन एना। ओना तायोम सेरमापुरी रे माराड़. ठाकुर आर ठाकुरान दो धरतीपुरी रे मानमी, दारे-नाड़ी, जीव-जियाली एमान को सिरजाव रेनाक् उयहार केत्-आ किन। ओना लागित् लिटा दो धरतीपुरी किन भेजा केदेया्। मेनखान मानमी आर सानाम जान-जानवार को सिरजाव लागित् होय, दाक् आर सेंगेल तांहेन लाकतीयाना। होय दो माराड. ठाकुरा: ओड. रे ञामेना, सेंगेल दो सेरमा रे ञामेना‌। दाक् ञाम गे बाकी तांहेकाना। लिटा दो दाक् ञाम लागित् धारती रे मितटाड. कुञ ए ला: केत् आ। ओना कुञ ला: लागित् लिटा दो गोजोमाती हाती के बारछी चेतान रे देच् होचो लेदेया। कुञ रेनाक् दाक् ते धारती मा उनुम चाबायेना। ओना ते एतहोब रे नोवा धारतीपुरी रेदो दाक् गे ताहेंकाना।‌ सोरोगपुरी खोन धरतीपुरी ते फेडोक् लागित् ठाकुरान दो तोड़े सुताम ए बेनाव लेत्-आ। ओना तोड़े सुताम ते बोंगा कोदो तुपुनोक् आर धारती सिरजाव लागित् को फेडोक् कान ताहेंन।
 
लिटा् दो जोतो खोन माड़ाड. दाक् रिन बारया जानवर निगुड़िया आर निमुड़िया बेनाव लेत् किनाय आर उनकिन दो दाक् रे चापे काते लिंगी चाला: कानाकिन ताहेंन। दाक् रिन सानाम जीव-जियली लेडेंत्, होरो, हाकू, रोटे ऐमान को माराड़. ठाकुर गे सिरजाव लेत् कोवाय। ओना ते "  उनी गे आगू: यिच् आर उनी गे इदि यिच् " को मेताया।  
 
 
हॉंस-हॉंसिल चेंड़े आर पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढी याक् जानाम :  

नोवा धरतीपुरी रे लाहा रे मनमी दो बाड.को जानाम लेना। मारे हापड़ाम कोवाक् मेन काथा लेकाते जोतो खोन माड़ाड. माराड़. ठाकुर दो हासा रिन बारया मानवा बेनाव लेत् किनाय आर उनकिन दो रोहोड़ो: लागित् सितुम रे तासे लेत् किनाय। दाक् ञू लागित् आंड़गो आकान सिञ सादोम दो उनकिन मानवा लेबेत् गेजेर केत् किनाय। माराड. ठाकुर सेरमापुरी रे मालिन बुढ़ी के बेनाव तायोम आजा: कोड़ाम रेना: मैला: मालिन बुढ़ी के एम काते आजा: मुठान बारया मानवा बेनाव मेताक् देयाय। मालिन बुढ़ी दो बारया मानवा बेनाव काते माराड़. ठाकुर के जिवीये कोय केदेया। एनखान माराड़. ठाकुर दो उनि के ओड़ाक् खोन सेनेर रेनाक् जिवी आगू मेताक् देयाय। मेनखान मालिन बुढ़ी मा गिडरी गे ताहें कानाय, ओना खातिर सेनेर रेनाक् जिवी आगु बोदोल ते साते रेनाक् जिवी‌ अगु केत् आय्। ओना साते रेनाक् जिवी ‌ते उनकिन बारया मानवा दो चेंड़े बेनाव काते उडावेना किन। उनकिन गे हॉंस-हॉंसिल चेंड़े किन ताहेंकाना। 
 
धरतीपुरी रेमा: गोटा सेत् दाक् गे ताहेंकाना, मेनखान ओत् मा बाय ताहेंकाना। ओना ते हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो धरतीपुरी रेनाक् दाक्‌ चेतान ते उडाव बाड़ाय कानाकिन ताहेंन। उनकिन चेंड़े दो माराड़. ठाकुर ठेन नेहोर काते किन मेताक् देया " हे माराड़. ठाकुर धरतीपुरी रेमा: दाक् छाडा चेत् हों बानू: आ, अलिञ दो ओकारे लिञ आबो्: आ "। माराड़. ठाकुर दो हॉंस-हॉंसिल चेंड़े किन दाक् ञू लागित् आंड़गो आकान सिञ सादोमाक् मोचा फोतो रे आबो: मेताक् किनाय। सिञ सादोमाक् मोचा खोन ञूर आकान फोतो दो लिंगी-लिंगी ते दाक् चेतान रे चापेयाकान सेयालोम रे लिंगी मेसा येना। ओना रे माराड़. ठाकुर दो आजा: जाटा ते सिरोम दांधी ए सिरजाव केत् आ। ओना सिरोम दांधी रे तुका: काते हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो बारया किन बिली केत् आ। ओना बिली खोन दो बारया मानवा किन जानाम लेना। उनकिन मानवा होपोन दो लिटा, पिलचु हाड़ाम आर पिलचु बुढ़ी ञुतुम केत् किनाय। 
 
जाहां लेका उनकिन मानवा होपोन दो माराड. इदियेना किन, तुका् दो काटिच्-काटिच् ते दाक् रे उनुम इदियेना। हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो उनकिन मानवा गिदरा उनुमो: खोन बाञ्चाव लागित् आकिनाक् देया रे लादे काते उडावेना किन। आबो: लागित् ओत् बाड.ते उनकिन दो उडाव-उडाव ते लांगा चाबायेना‌ किन । माराड. ठाकुर दो उनकिनाक् दु:ख हारकेत ञेल काते, लिटा् के ओत् दो, दाक् चेतान आगु: मेताक् देयाय। लिटा् दो ओत् बेनाव लागित् होरो राजा आर लेंडेत् राजा मेताक् किनाय। लेंडेत् राजा दो दाक् लातार खोन हासा राकाब काते होरो राजा वाक् देया रे दुल केत् आय। ओनका-ओनका तेगे आडी सेरमा तायोम ओत् बेनाव एना। ओना ओत रे हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो मानवा गिदरा् किन दोहो केत् किना। उनकिन मानवा गिदरा गे सेंड़ा काते खेरवाड़ होड़-होपोन रिन आयो-बाबा किन बेनाव एना आर् आकिनाक् पो-पोंगड़ा (बोंसो) धरतीपुरी रे पासनाव केत्-आ किन। पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी जाहां रे ताहें काते ओड़ाक्-दुआर लेआ किन ओना जायगा दो हिहड़ी-पिपड़ी ञुतुम तेबो बाडाया। 

 
पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन गिदरा :
 
पिलचु हाड़ाम आर पिलचु बुढ़ी तिकिन दो एयाय गोटाड. कोड़ा आर एयाय गोटाड. कुड़ी किन जानाम लेत् कोवा। एयाय गोटाड. कोड़ा कोवाक् ञुतुम दो - सेंदरा, सानदोम, चारे, माने, आचारे, डेला आर लिटा तांहेंकाना। जोतो खोन माराड. कोड़ा होपोनाक् ञुतुम दो सेंदरा आर हुडिञ कोड़ा होपोनाक् ञुतुम दो लिटा ताहेंकाना। एयाय गोटाड. होपोन एरा कोवाक् ञुतुम दो छिता, कापरा, हिंसी, डुमनी, दांड़गी, पुंड़गी आर नासों तांहेंकाना। जोतो खोनाक् माराड. कुड़ी याक् ञुतुम दो छिता आर हुडिञ कुड़ी याक् ञुतुम दो नासों तांहेंकाना।
 

पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन गिदरा को तालारे बापला :
 
ओकतो हों पारोम इदियेना। पिलचु हाड़ाम आर पिलचु बुढ़ी रिन गिदरा होंको माराड. इदियेना। मित् दिन पिलचु हाड़ाम दो कोड़ा गिदरा को खानडराय बिर सेत् सेंदरा लागित् इदि केत् कोवाय आर पिलचु बुढी दो कुड़ी गिदरा को सुड़ुकुच बिर ते आड़ाक् सित् ए इदि केत् कोवाय। सोमोय हों पारोम इदियेना, आडी सेरमा हुय एना। पिलचु हाड़ाम आर पिलचु बुढ़ी रिन गिदरा दो माराड. उतारेना को। मित् दिन कुड़ी होपोन दो चापाकिया बाड़े बुटा लातार रे सेरेञेत् तांहेंकाना को, सेरेञ राहा आजोम काते सेंदरा लागित् ओडोक् आकान कोड़ा होपोन दो बाड़े दारे सेत् को चालाव इदियेना। बाड़े दारे सुर सेटेर काते कोड़ा मा कुड़ी होपोनको ञेलते आडी गेको हाहाड़ायेना। उनकू दो आको रिन मिसेरा गेको तांहेकाना । मेनखान आडी सेरमा खोन बाड.को ञापाम आकान ते, नोवा काथा कोड़ा आर कुड़ी दो बाड.को बाडाय लेत् आ। कोड़ा होपोन दो कुड़ी को आकोवाक् पारिस को कुली केत् कोवा। कुड़ी होपोन दो आकोवाक् पारिस " रेयाड़ कांडा किता कांडुम " को लाय केत् आ। ओना तायोम कुड़ी होपोन हों कोड़ा को आकोवाक् पारिस को कुली केत् कोवा। आर कोड़ा होपोन दो आकोवाक् पारिस " कोचे कांडा हेसेल पांयडा " को लाय केत् आ। पारिस ताको भेगार-भेगार लाय केत् ते, उनकू तालारे दुलाड़ सागाय जोपड़ाव एना आर सुड़ुकुच बिर रेगे को बापला येना। नोवा काथा पिलचु हाड़ाम आर पिलचु बुढ़ी किन बाडाय केत् खान, आडी खाराप् किन बुझाव केत् आ। बोयहा मिसेरा ताला रे बापला चेका हुय दाड़ेया:आ। नोवा मा आडी माराड. पाप काना। मेनखान गिदरा मा बाड़िच् को कामी केत् गेया आर चेत् किन चेकादाड़ेया:आ ।
 

पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी आकिन रिन गिदरा पारिस किन हाटिञा कोवा :
 
नोड.का बाड़िच् कामी दोहड़ा आलोय हुयू: मा, ओना लागित् पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढी तिकिन हिहड़ी-पिपड़ी रे आकिन रिन होपोन को एयाय गोटाड. पारिस किन हाटिञा कोवा। उनकु वाक् एयाय गोटाड. पारिस दो मुर्मू, सोरेन, हेम्ब्रोम, टुडू, किस्कू, मार्डी आर हॉंसदा तांहेंकाना। ओकतो हों पारोम इदियेन ते पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढी रिन होपोन होंको बाढ़ती इदियेना। होड़को बाढ़ती येन खान मा जोम-ञु रेनाक् जिनिस हों चाबा इदियेना। रेंगेच्-तेताड. जाला ते उनकू दो हिहड़ी-पिपड़ी खोन आरा: दारहा पारोम काते हाराराता बुरू को हेच् सेटेर एना। होड़ होपोन‌दो हाराराता बुरु रे डेरा बासा काते हारायेना को। ओना लागित् आबो रिन हापड़ाम को मेन आको - " हिहड़ी-पिपड़ी रे बोन जानाम लेन, हाराराता बुरू रे बोन हारा लेना "। हाराराता बुरू खोन होड़ होपोन‌दो सासाड. बेडा को हेच् सेटेरेना। मेनखान सासाड. बेड़ा दो नितोक् हल्दीघाटी मेनते बोन बाडाया, जाहां दो भारत दिसोम रेनाक् राजस्थान पोनोत् रे मेना आ। सासाड. बेडा रे पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन होपोन दो आरहों मोड़े गोटेच् पारिस को बेनाव केत् आ। ओना मोड़े गोटेच् पारिस दो - बास्के, बेसरा, चोड़ें, बेदिया आर पावरिया काना। ओनाते नितोक् हों सांताड़ जात रिन होड़ होपोन कोवाक् गेलबार गोटाड. पारिस मेना: आ।

 
सासाड. बेडा रे गाड़ बेनाव काते कामी को हाटिञ केत्-आ :
 
सासाड. बेडा रे आडी दिन ताहें काते होड़ होपोन दो आको ताला रे कामी को हाटिञ केत्-आ आर बोंगा-बुरु को मानोत लागित् गेलबार गोटाड. गाड़ को बेनाव लेत्-आ। सासाड. बेडा खोन चाय- चाम्पा दिसोम तेको चालावेना। ओना जुग रे चाय-चाम्पा दिसोम रेदो किस्कू पारिस को राजोक् कान ताहेंना। ओना ओकतो चाय-चाम्पा दो लिली-बिछी गे तांहेंकाना। आबो रिन हापड़ाम को चाय-चाम्पा जुग दो " सोना जुग " को मेताक् कान ताहेंना आर ओना रेनाक् काथा लायते आडी रास्का को आइकावा:। सेदाया: चाय -चाम्पा दिसोम दो झारखंड पोनोत रेनाक् हजारीबाग जिलारे मेना: आ।
 
मुर्म कोवाक् गाड़ दो चाम्पा गाड़ ताहेंकाना आर उनकू दो बोंगा-बुरु को सेबा-देबा रेनाक् को कामीये ताहेंना। ओनाते मुर्मू होड़ दो ठाकुर मेनते को बाडायो:आ। किस्कू कोवाक् गाड़ दो कोंयडा गाड़ तांहेकाना आर उनकु दो राजोक् कान ताहेंन। सोरेन कोवाक् गाड़ दो चाय गाड़ ताहें काना आर उनकु दो किस्कू राजा वाक् राज रे सिपाही को ताहेंकाना। टुडू कोवाक् गाड़ दो लुय-लुकुय गाड़ ताहेंकाना आर उनकू दो एनेच्-सेरेञ रेनाक्‌ को कामीय तांहेंन। ओनातो टुडू होड़ दो रूसिका आर मांदाड़िया को मेता कोवा। बास्के कोदो हारा:लोयोड. गाड़ को बेनाव लेत्-आ आर बेपारिया रेनाक् को कामो कान ताहेंना। मार्डी कोदो बादोली गाड़ को बेनाव लेत् आ। उनकू दो हुड़ू चावले, धोन-दोलोत् ते आडी किंसाड़ गेको ताहेंकाना। ओनाते मार्डी कोदो किसाड. से किपिसाड. मेनते को बाडायो:आ। हेम्ब्रोम कोवाक् गाड़ दो खायरी गाड़ ताहेंकाना आर उनकु दो हिसाब-किताब रेनाक् को कामीये ताहेंना। हेम्ब्रोम कोदो कुंवर से कारजी मेनते को बाडायो:कान ताहेंना। हॉंसदा कोदो कुटामपुरी गाड़ को बेनाव लेत् आ आर उनकू दो पुरूधूल मेनते को बाडायो: कान ताहेंन। पुरूधुल दो होड़ होपोन तालारे नेयाव-काफारियाव को हुय लेनखान उनकू को बुझाव कोवा। बेसरा कोवाक् गाड़ दो बिनसारिया गाड़ ताहेंकाना आर उनकु दो नाचोनिया मेनते को बाडायो:कान ताहेंन। ओनका गे चोड़ें कोवाक् दो कोडे गाड़, बेदिया कोवाक् दो होलोड.गाडा गाड़ आर पावरिया कोवाक् दो बोमा गाड़ ताहेंकाना।
 
 
चाय-चाम्पा दिसोम खोन होड़-होपोन दो बिर दिसोम, सिकार दिसोम को चालावेना :
 
 चाय-चाम्पा दिसोम खोन होड़-होपोन दो बिर दिसोम, सिकार दिसोम एमान जायगा को चालावेना। सेदाया: बिर दिसोम दो नितोक् पश्चिम बंगाल पोनोत रेनाक् पुरूलिया, बांकुड़ा, बर्धमान, बिरभूम आर मेदिनीपुर जिला मेनते बोन बाडाया। सिकार दिसोम दो नितोक् झारखंड पोनोत रेनाक् गिरिडीह जिला मेनते बोन बाडाया। सिकार दिसोम खोन होड़-होपोन‌ दो सामन्तभूम से सांत दिसोम को चालावेना आर ओंडे गे आडी सेरमा धाबिच् को ताहेंकाना। ओनाते सांताड़ मेनते को बाडायेना। सांत दिसोम दो नितोक् पश्चिम बंगाल पोनोत रेनाक् सिलदा मेनते बोन बाडाया। आबो सांताड़ होपोन दो खेरवाड़ ञुतुम तेहों बोन बाडायो: काना।
 
 
सांताड़ कोवाक् धोरोम दो चेत् काना
 
सेदाय खोन गे आबो सांताड़ कोवाक् मित् नागाम मेना: आ। आबो दो माराड. ठाकुर आर आयमा बोंगा को मानोत लागित् धिरी-बुरु रेगे बोन बोंगाया। सारजोम दारे दो आबो सांताड़ लागित् आडी सोनोत गेया। सारजोम दारे खोन गे आबोवाक् सारना धोरोम बेनाव आकाना। आगिल हापड़ाम कोवाक् लाय काथा लेकाते " मित् दिन पिलचु हाड़ाम आर पिलचु बुढ़ी रिन एयाय गोटाड. होपोन एरा‌ दो सारजोम दारे बुटारे को जिराव लेना। ओना ओकतो गे मितटिच् सार दो फेत काते हेच एना आर सारजोम दारे रे गापचावेना। सार दो सेंदरा लागित् ओडोक् आकान कोड़ा होपोनको तुञ लेत्-आ को। ओना सार ञेलते कुड़ी होपोन दो " सार-ना, सार-ना " को मेन केत् आ। ओनते आबोवाक् धोरोम दो " सारना धोरोम  " को मेताक् आ।


* Santali Lok Sahitya (Manmi Kowak Sirjon)

* Santali Folk Literature (Hor Sawnhed)

* Santali Important Questions For UPSC, JPSC, JSSC-CGL, PANCHAYAT SECRETARY, EXCISE CONSTABLE, UGC-NET, JTET Exams  :


1. आगिल हापड़ाम कोवाक् लाय काथा लेकाते पाहिल दो चेत् ताहेंकाना ?
* दा: गे 
 
2. जान-जानवर, चेंड़े-चिपरू दो ओकोये बेनाव केत् कोवा ?
* माराड. ठाकुर 

3. आगिल हापड़ाम कोवाक् लाय काथा लेकाते हासा दो ओकारे ताहेंकाना ?
* दाक् लातार रे 
 
4. माराड. ठाकुर ओत् बेनाव लागित् दाक् लातार खोन हासा राकाब लागित् ओकोये होहोवात् कोवा ?
* दाक् जानवर 
 
5. हापड़ाम कोवाक् काथा लेकाते धरती दो ओकोय बेनाव आकात् आ ? 
* माराड. ठाकुर 
 
6. धरती दो चेत् चेतान रे बेनाव आकाना ?
* होरो राजा 

7. ओगोम दोरया ताला रे दोरया भितिर खोन हासा राकाब काते धरती ओकोये बेनाव लेत्-आ ? 
* लेंडेत् राजा
 
8. मारे हापड़ाम कोवाक् काथा लेकाते " सोना थारी चेतान रे पाताल खोन ओकोय हासा दोय राकाब लेत्-आ " ?
* लेंडेत् राजा 
 
9. माराड. ठाकुर दो दाक् लातार खोन हासा राकाब लागित् ओकोये होहोवादेया ?
* लेण्डोम 

10. लेण्डोम दो दाक् लातार खोन हासा राकाब काते ओका रे दोहो लेत्-आ ?
* होरो वाक् देया रे

11. मारे हापड़ाम कोवाक् काथा लेकाते मालिन बुढ़ी दो चेत् लेकाय तांहेकाना ?
* गिडरी गे
 
12. धरतीपुरी माड़ाड. ओकोये कारहा चिकाड़ लेत्-आ ?
* माराड. बुरू 
 
13. नायहारा ला: बिंञ दो ओकोये सिरजाव लेदेया ?
* माराड. ठाकुर 

14. साले ईचाक् दो ओकोये सिरजाव लेदेया ?
* माराड. ठाकुर 

15. होरो, ईचाक्, लेंडेत्, काटकोम एमान दाक् रिन जीव-जियाली को ओकोये सिरजाव लेत् कोवा ?
* माराड. ठाकुर

16. " माराड. ठाकुर दो " धरती ओतेत नापाय ते साज-सांवार दोहो लागित् चिलि जानवरे आसुललेत किन ताहेंकाना ?
* चांवरा आर भांवरा काडा 
 
17. चांवरा-भांवरा काडा दो ओका ते किन चालाव एना ?
* पातालपुरी ते
 
18. आगिल हापड़ाम कोवाक् मेन काथा लेकाते नोवा धरतीपुरी रे मानमी दो ओकोये सिरजाव लेत् कोवा ?
* माराड. ठाकुर 
 
19. धरतीपुरी रे मानमी सिरजाव लागित् चेत्-चेत् लाकती तांहेकाना ?
* होय, दाक् आर सेंगेल 
 
20. आगिल हापड़ाम कोवाक् लाय आगु काथा लेकाते ओत, सेरमा, होय आर दाक् दो ओकोय होतेते हुय आकाना ?
* माराड. ठाकुर होतेत ते 
 
21. धरतीपुरी रे मानमी को सिरजाव लागित् होय दो ओकारे को ञाम लेत्-आ ?
* ठाकुराक् ओंड. रे 

22. धरतीपुरी रे मानमी को सिरजाव लागित् दाक् दो ओकारे को ञाम लेत् आ ?
* पातालपुरी रे 
 
23. पातालपुरी खोन दाक् ओडोग लागित् बारछी रे ओकोये देच् लेना ?
* गोजोमाती हाथी 

24. सोरोगपुरी खोन फेडोक् लागित् चेत् को बेनाव लेत्-आ ?
* तोड़े सुताम 
 
25. तोड़े सुताम ते दो चेदाक् को फेडोक् कान तांहेन ?
* तुपुनोक् लागित् आर धारती‌ सिरजाव् लागित्
 
26. तोड़े सुताम दो चेत् ते बेनाव लेना ?
* ठाकुराना: उप खोन 

27. धरतीपुरी रे मानमी को सिरजाव लागित् सेंगेल दो ओका रे को ञाम एना ?
 * सेरमा रे 
 
28. माराड. ठाकुराक् कोड़ाम मैला: खोन मालीन बुढी दो चिलिय बेनाव केत् किना ?
* बारया मानवा 
 
29. ठाकुरान दो आजाक् हॉंस जाड. रेनाक् मैला पुटुर काते चिलिय बेनाव लेत् किना ?
 * बारया चेंड़े 

30. ठाकुरान आजाक् हॉंस जाड. रेनाक् मैला पुटुर काते जाहॉंय चेंड़े बेनाव लेत् किनाय, उनकिनाक् ञुतुम दो चेत् काना ?
* हॉंस-हॉंसिल 
  
31. हाॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो ओकारे किन आप् माड़ाड. लेना ?
* सिञ सादोमाक् मोचा फोतो रे 
 
32. माराड. ठाकुर दो सेयालोम रे चेत् ए जानाम होचो लेत्-आ ? 
* सिरोम दांधी‌ 
 
33. हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो सिरोम दांधी‌ रे तुका काते तिनाक् गोटाड. किन बिलि केत्-आ ?
* बारया 
 
34. सिरोम दांधी‌ दो ओका खोन जानाम लेना ?
* माराड. बुरूवाक् जाटा खोन
 
35. हॉंस-हॉंसिल चेंड़े बिलि खोन चिलि किन जानाम लेना ?
* मानवा
 
36. माड़ाड. मानमी दो चेत् खोन जानाम लेना किन ?  
* चेंड़े बिलि खोन 

37. हॉंस-हॉंसिल चेंड़े बिलि खोन जाहॉंय मानवा किन जानाम लेना, उनकिन दो चिलि मेनते बो बाडाया ?
* पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी
 
38. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिनाक् ञुतुम दो चेत् काना ?
* लेपे-लेंगोय 
 
39. आबो रिन एतहोब आयो बाबा दो ओकोय काना किन ?
* पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी
 
40. जोतो खोन माड़ाड. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी दो ओका ठॉंव रेको दोहो लेत् किना ?
 * हिहड़ी-पिपड़ी रे
 
41. हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो मानवा किन दोहो लागित् ओका जायगा किन ञेल लेत्-आ?
* हिहड़ी-पिपड़ी
 
42. आगिल हापड़ाम कोवाक् काथा लेकाते मानवा होपोन दो ओकारे को डेरा लाहा लेना ? 
* हिहड़ी-पिपड़ी रे

43. आबो मानवा कोवाक् सिरजोन दो ओकारे हुय लेना ?
* हिहड़ी-पिपड़ी रे 
 
44. हिहड़ी-पिपड़ी दो नितोक् ओका जायगा काना ?
* सिसली द्वीप (भूमध्यसागर)
 
45. आरा: दारहा दो चेत् ञुतुम ते बो बाडाया ?
* लाल-सागर 
 
46.‌ पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन तिनाक् गोटाड. कोड़ा आर कुड़ी गिदरा को ताहेंकाना ?
* एयाय गोटाड. कोड़ा आर एयाय गोटाड. कुड़ी 
 
47. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन एयाय गोटाड. कोड़ा कोवाक् ञुतुम दो चेत् ताहेंकाना ?
* सेंदरा, सानदोम, चारे, माने, आचारे, डेला आर लिटा
 
48. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन माराड. कोड़ा होपोनाक् ञुतुम दो चेत् ताहेंकाना ? 
* सेंदरा 
 
49. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन माराड. कोड़ा सेंदरा वाक् पारिस दो चेत् ताहेंकाना ? 
* हॉंसदा 
 
50. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन हुडिञ कोड़ा वाक् ञुतुम दो चेत् ताहेंकाना ? 
* लिटा 
 
51. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन हुडिञ कोड़ा लिटा वाक् पारिस दो चेत् ताहेंकाना ? 
* टुडू
 
52. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन एयाय गोटाड. कुड़ी कोवाक् ञुतुम दो चेत् ताहेंकाना ?
* छिता, कापरा, हिंसी, डुमनी, दाड़गी, पुंड़गी आर नासों

53. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी तिकिन रिन माराड. कुड़ी याक् ञुतुम दो चेत् ताहेंकाना ?
* छिता 
 
54. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बूढ़ी तिकिन रिन हुडिञ कुड़ी याक् ञुतुम दो चेत् ताहेंकाना ?
* नासों
 
55. पिलचु हाड़ाम दो ओका बिर ते आच् रिन कोड़ा सेंदराय इदिलेत् कोवा ?
* खानडराय बिर ते 
 
56. पिलचु बुढ़ी दो कुड़ी को ओका बिर ते आड़ाक् सित् ए इदिलेत् कोवा ?
* सुड़ुकुच् बिर ते 

57. पिलचु बुढ़ी रिन कुड़ी कोदो चेत् दारे बुटा रे जिराव काते सेरेंञत् ताहेंकाना ?
* चापाकिया बाड़े बुटा रे 
 
58. पिलचु बुढ़ी रिन कुड़ी को आकोवाक् पारिस दो चेत् को लाय केत्-आ ?
* रेयाड़ कांडा किता कांडुम 
 
59. पिलचु बूढ़ी रिन कोड़ा को आकोवाक् पारिस दो चेत् को लाया के-आ ?
* कोचे कांड़बा हेंसेल पांयड़ा 
 
60. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन कोड़ा-कुड़ी ओका रेको ञापाम लेना ?
* सुड़ुकुच् बिर रे 

61. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन कोड़ा-कुड़ी ओका रेको बापला लेना ?
* सुड़ुकुच् बिर रे 
 
62. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन बोंस हिहड़ी-पिपड़ी खोन ओका तेको चालाव एना ?
* खोजकामान
 
63. सांताड़ होपोन दो हिहड़ी-पिपड़ी खोन ओका को चालावेना ?
* हाराराता बुरू 
 
64. सांताड़ होपोन दो ओका रेको हारा लेना ?
* हाराराता बुरू रे 
 
65. हाराराता बुरू दो नितोक् चेत् ञुतुम ते बो बाडाया ?
* हिन्दूकुश पर्वत 
 
66. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन होपोन दो ओका रे पारिस को हटिञ केत्-आ ?
* हिहड़ी-पिपड़ी रे 

67. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन होपोन दो आको ताला रे पारिस चेत् लागित् को हटिञ केत्-आ ?
 * दोहड़ा बोयहा बापला आलोय हुयू: मा 
 
68. पिलचु हाड़ाम-पिलचु बुढ़ी रिन होपोन तिनाक् पारिस रेको हटिञ एना ?
* एयाय गोटाड. पारिस रे -  मुर्मू,किस्कू,मार्डी,हेम्ब्रोम,सोरेन,टुडू,हॉंसदा 
 
69. सासाड. बेडा रे एयाय गोटाड. पारिस खोन आरहों तिनाक् पारिस रेको हटिञ एना ?
* मोड़े गोटेज् पारिस रे - बास्के,बेसरा,चोंड़े,पावरिया,बेदिया 
 
70. सांताड़ होपोन दो तिनाक् गोटाड. पारिस रेको हटिञ आकाना ?
* गेलबार गोटाड. पारिस रे 

71. सासाड.बेडा दो नितोक् चेत् ञुतुम ते बो बाडाया ?
* हल्दीघाटी (राजस्थान)
 
72. हापड़ाम कोवाक् काथा लेकाते चाम्पा दिसोम रे होड़ होपोनको ताहेंन ओकते तिनाक् गाड़ को बेनाव लेत्-आ ?
* गेलबार
 
73. सांताड़ होपोन दो चेत् लागित् गाड़ को बेनाव केत्-आ ?
* बोंगा-बुरु को मानोत लागित्
 
74. सांताड़ होपोन दो तिनाक् गाड़ रे को हाटिञ लेना ?
* गेलबार गोटाड. गाड़ रे 

75. बास्के कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* हारालोयोड. गाड़ 
 
76. सोरेन कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* चाय गाड़ 

77. मार्डी कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* बादोली गाड़ 
 
78. हेंब्रोम कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* खायरी गाड़ 
 
79. मुर्मू कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* चाम्पा गाड़ 
 
80. टुडू कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* लुय-लुकुय गाड़ 
 
81. किस्कू कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* कोंयडा गाड़ 
 
82. बेसरा कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* बिनसारिया गाड़ 
 
83. चोड़ें कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* कोडे गाड़ 
 
84. बेदिया कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* होलोड.गाडा गाड़ 
 
85. पावरिया कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* बोमा गाड़ 
 
86. हॉंसदा कोवाक् गाड़. दो चेत् ताहेंकाना ?
* कुटामपुरी गाड़ 
 
87. " बादोली-कोंयडा गाड़ " दो ओका लेकान गाड़ ताहेंकाना ?
* लिखोन-गोड़होन
 
88. मार्डी होड़ कोदो चिलि मेनते को बाडायोक्-आ ?
* किपिसांड़/किसांड़ 
 
89. मुर्मू होड़ कोदो चिलि मेन तेको बाडायोक्-आ ?
* ठाकुर/नायके 
 
90. सोरेन होड़ कोदो चिलि मेन तेको बाडायोक्-आ ?
* सिपाही 
 
91. किस्कू होड़ कोदो चिलि मेन तेको बाडायोक्-आ ?
* रापाज 
 
92. चाय-चाम्पा दिसोम रे दो ओका पारिस रिन को राजो कान ताहेंना ?
* किस्कू पारिस को 
 
93. किस्कू राजा रिन तिनाक् मिसेरा को ताहेंकाना ?
* मोड़े गोटेच्
 
93. हॉंसदा होड़ कोदो चिलि मेन तेको बाडायोक्-आ ?
* पुरुधूल 
 
94. टुडू होड़ कोदो चिलि मेन तेको बाडायोक्-आ ?
* रूसिका 
 
95. " मांदाड़िया " दो ओका पारिस होड़को मेता कोवा ?
* टुडू 
 
96. ओका पारिस होड़ दो " रुसिका "  को मेता कोवा ?
* टुडू 
 
97. हेंब्रोम होड़ कोदो चिलि मेनते को बाडायोक्-आ ?
* कुंवर/कारजी (दीवान)
 
98. बास्के होड़ कोदो चिलि मेन तेको बाडायोक्-आ ?
* बेपारिया 
 
99. ओका पारिस होड़ दो " बायार "  को मेता कोवा ?
* बेसरा

100. ओका पारिस होड़ दो " नाचोनिया "  को मेता कोवा ?
* बेसरा 

101. ओका पारिस होड़ दो " ठाकुर " को मेता कोवा ?
* मुर्मू 
 
102. " बास्के " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* बास्के दाका 
 
103. " टुडू " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* टु:टुकुर चेंड़े 
 
104. " सोरेन " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* सुइच् चेंड़े 

105. " मार्डी " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* मारडी घास 
 
106. " किस्कू " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* किकिर चेंड़े 

107. " हेम्ब्रोम " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* गुवा दारे

108. " बेसरा " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* कुड़ित् चेंड़े 

109. " मुर्मू " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* मुरूम ऐंगा
 
110. " हॉंसदा " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* हॉंस चेंड़े 

111. " चोंड़े " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* तोरहोत् 

112. " पावरिया " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* पावरा चेंड़े 
 
113. " बेदिया " कोवाक् पारिस चिन्हा दो चेत् काना ?
* चेमेञ

114. सिर दिसोम-सिकार दिसोम दो नितोक् ओका जाएगा काना ?
* झारखंड पोनोत रेना: गिरिडीह जिला 

115. सिर दिसोम-सिकार दिसोम खोन सांताड़ ओका तेको चालावेना ?
* सामन्तभूम/सांत दिसोम
 
116. सांताड़ कोवाक् धोरोम दो चेत् काना ?
* सारना धोरोम 
 
117. होड़-होपोन दो सांताड़ चेका को ञुतुमेना  ?
* सांत दिसोम रेको ताहेंकान ते  
 
118. चाय-चाम्पा गाड़ दो ओका लेका ताहेंकाना‌ ?
* लिली-बिछी 
 
119. बिर दिसोम दो नेतोक् ओका जिला को‌ मेताक्  काना ?
* पश्चिम बंगाल पोनोत रेनाक् बर्धमान, पुरूलिया, बिरभूम, मेदिनीपुर आर बांकुड़ा जिला 
 
120. आगिल हापड़ाम कोवाक् " सोना जुग " दो ओका ताहेंकाना ?
* चाय-चाम्पा जुग
 
121. आगिल हापड़ाम को ओका दिसोम रेयाक् काथा लालाय दोको रासका: कान ताहेंकाना ?
* चाय-चाम्पा 
 
122. पाहिल गिरिडीह दो चेत् ञुतुम तेको बाडाय ताहेंद ?
* सिकार दिसोम 
 
123. हॉंस-हॉंसिल चेंड़े दो सिराम-काराम दारे रे तुका काते तिनाक् किन बिलि लेत्-आ ?
* बारया 
 
124. आगिल हापड़ाम कोवाक् काथा लेकाते किस्कू आर मार्डी पारिस रिन होड़ दो चेत् खातिर को लाड़हाय लेना ?
* सीमा खातिर
 
125. " उरनी बिर " दो ओकारे ताहेंकाना ?
* चाम्पा गाड़ रे   
 
126. संताल कोवाक् उद्भव आर विकास दो ओका खोन हुय लेना ?
* धारती खोन 
 
127. हॉंस-हॉंसली दो माराड. ठाकुर चेत् रिन बेनाव लेत् किना ?
* कोड़ाम रेनाक् मैला रिन 
 
* Santali Test Paper For UPSC, JPSC, JSSC-CGL, UGC NET, PANCHAYAT SECRETARY, JTET Exams 

* Test Your Knowledge Through Following Tests :