UPSC JPSC JSSC CGL PANCHAYAT SECRETARY EXCISE CONSTABLE JTET UGC NET SANTALI PAPER

1.सांताड़ सांवता रेयाक् लाय - लाकचार, आरिचाली, बोंगा सेरवा को ओका रेको तोल गोटा लेद् आ ?
* दोरबार चाटानी रे 

2. दोरबार चाटानी खोन लुगु बुरू बोंगा थान दो तिनाक् बुरू पारोम सांगिञ रे मेना आ ?
* एयाय बुरू पारोम 
 
3. सांताड़ सांवता रेयाक् अरिचाली बेनाव रे तिनाक् सेरमा लागाव लेना ? 
* गेलबार सेरमा 
 
4. सांवता रेनाक् मेनेत दो चेत काना ?
* सांव सांव तांहेन 
 
5. सांताड़ सांवता रेनाड. एहोब विचार दो ओका ठांव रेको विचारा ?
* धोरोम आखड़ा रे 
 
6. संताल सोमाजाक् एतोहोप् दो ओका खोन हुय् आकाना ?
* काराम दारे
 
6. आबो सांताड़ होड़-होपोन दो ओकोय हापड़ाम कोवाक् होर बोन पांजा एद् आ ?
* पिलचु हाड़ाम - पिलचु बुढ़ी या:
 
7. आतु गोराम को बाड़िज लेन खान चेत् बोन कामिया ?
* नायके बाबा होतेते बोंगा बोन कुली साडे को आखड़ा होतेत ते

8. सांताड़ सांवता रेनाड. आन लेकाते बोंगा बुरु दो ओका लेकाते बोन कुली साडे कोवा ?
* रुम डाकाव काते

9. सांताड़ कोवाक् उपरुम चिन्हा दो चेत् काना ?
* सोनतोक चिन्हा 
 
10. सांताड़ सांवता लेकाते सोनतोक चिन्हा दो तिनाक् थोक रे हाटिञा आकाना ?
* पे थोक रे 
 
11. सांताड़ सांवता लेकाते सोनतोक चिन्हा दो ओका को‌ काना ?
* सिखा, खोदा आर मेड़हेद साकोम 
 
12. सिखा दो ओकोय कोवाक् उपरूम रेयाक् चिन्हा काना ?
* सांताड़ कोड़ा कोवाक् 

13. सिखा दो ओका ओकतो को सिखा आ ?
* साकरात आखान रे 
 
14. सांताड़ सांवता रिन कोड़ा दो ओका ति रेको सिखा आ ? 
* लेंगा ति रे 

15. सांताड़ सांवता लेकाते कोड़ा दो तिनाक् को सिखा आ ? 
* पेया बांड. खान मोड़े गोटेज् ( बेजोड़ गे )

15. खोदा दो ओकोय कोवाक् उपरूम रेयाक् चिन्हा काना ?
* सांताड़ कुड़ी कोवाक् 

16. सांताड़ सांवता रे मेड़हेद साकोम दो ओकोया: सोनतोक चिन्हा काना ?
* बाहु कुड़ी या:

17. सांताड़ सांवता रे सानाम बाहु कुड़ी कोवाक् ति‌रे चेत् ताहेंना ?
* मेड़हेद साकोम 
 
18. मेड़हेद साकोम रेदो तिनाक् गार ताहेंना ?
* पेया गार 

19.


20. सांताड़ कोवाक् सेरमा रेयाक पुयलु चांदो दो ओका काना ?
* माग् चांदो
 
21. सांताड़ कोवाक् सेरमा रेयाक एतहोब पाराब दो ओका काना ?
* माग् पाराब
 
22. आबोवाक् पाराब पुनय दो चेत् ञेल काते बोन मानावा ?
* चांदो ञेल काते 
 
23. आबोवाक् पाराब पुनय दो ओका लेकाते बोन नेडाया ?
* आखड़ा रे दुड़ुब मिद् काते

25. माग् बोंगा दो ओका हिलोक् बोन बोंगाया ?
* माग् रेयाक् मुलुक् मोड़े माहा हिलोक्

26. माग् बोंगा दो ओका रे बोन बोंगाया ?
* टांडी रे 
 
28. माग्  टांडी रेदो ओकाये बोंगाया ?
* नायके

27. माग् बोंगा रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* डाहार एनेज् 
 
28. बाहा पाराब दो ओका चांदो बोन मानावा ?
* फागुन चांदो रे

29. बाहा पाराब दो तिस बोन मानावा ?
* फागुन बोंगा रे मुलुक् खोन कुनामी धबिज् 
 
30. बाहा दो तिनाक् माहा को मानावा ?
* पे माहा
 
31. बाहा रेदो ओकारे को बोंगाया ?
* जाहेर रे 
 
32. बाहा पाराब रेदो ओका हिलोक् जाहेर रेको बोंगाया ?
* दोसार हिलोक्
 
33. बाहा बोंगा रेदो ओका बाहा को बोंगाया ?
* सारजोम बाहा 

34. बाहा बोंगा रेदो चेत् को सेंदरा आगुया ?
* सारजोम बाहा

35. बाहा सेंदरा माने दो चेत् काना ?
* सारजोम बाहा सेंदरा आगुया
 
36. बाहा पाराब रेदो चेत् को एनेज् आ ?
* बाहा, डाहार आर पाता 
 
37. बाहा एनेज् सेरेञ दो ओका रे हुयु आ ?
* जाहेर रे 
 
38. चेका तेम बाडाया जे नोवा सेरेञ दो बाहा सेरेञ काना ?
* बोंगा आड़ाड.
 
38. संताल सोमाज रे निराला दाड़े पाराब दो ओका काना ?
* बाहा
 
38. डाहार दो ओकोय कोको सेरेञा ?
* एखेन कुड़ी
 
38. बाहा एनेच् सेरेञ रेदो कोड़ा आर कुड़ी चेद् लेका को एनेजा ? 
* कोड़ा दोको दोना आर कुड़ी दोको एनेजा 
 
39. बाहा रे कुड़ी होपोन चेद् बाहा को रेबेदा ?
* सारजोम बाहा
 
38. रोहिणी पाराब दो ओका चांदो बोन मानावा ?
* चात् बोंगा 

39. रोहिणी पाराब दो चात् चांदो रे ओका हिलोक् बोन मानावा ?
* नेडा काते जाहां हिलोक् गे 
 
40. रोहिणी पाराब रेदो ओका रे बोन बोंगाया ?
* टांडी रे

41. रोहिणी पाराब रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* पाता आर लांगड़े 
 
42. एरोक् बोंगा दो ओका चांदो बोन बोंगा आ ?
* चात् बोंगा
 
43. जोमसिम दो ओका चांदो बोन बोंगा आ ? 
* बैसाख चांदो 
 
44. एरोक् बोंगा आर जोमसिम दो ओका हिलोक् बोन बोंगा आ ? 
* नेडा काते

45. एरोक् बोंगा आर जोमसिम दो ओका रे बोन बोंगा आ ? 
* जाहेर रे

46. एरोक् बोंगा आर जोमसिम रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* पाता आर लांगड़े 

47. झेंट चांदो दो चेद् बोंगा को बोंगाया ?
* मुचरी बोंगा 
 
48. मुचरी बोंगा दो ओका हिलोक् बोन बोंगा आ ?
* नेडा माहा 
 
49. मुचरी बोंगा दो ओका रे बोन बोंगाया ?
* टांडी रे

50. मुचरी बोंगा रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* दोड. , लांगड़े आर पाता 

51. आसाड़िया बोंगा दो ओका चांदो बोन बोंगा आ ?
* आसाड़ चांदो 
 
52. आसाड़िया बोंगा दो ओका हिलोक् बोन बोंगा आ ?
* मुलुक् मोड़े माहा हिलोक्

53. आसाड़िया बोंगा दो ओकारे बोन बोंगा आ ? 
* जाहेर रे 

54. आसाड़िया बोंगा रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* दोड. , लांगड़े आर पाता 

55. काराम बोंगा दो ओका चांदो बोन बोंगा आ ?
* सान (सावन) चांदो 

56. काराम बोंगा दो ओका रे बोन बोंगा आ ?
* आखड़ा रे 
 
57. काराम बोंगा रेदो ओकोय बोन बोंगा आया ?
* काराम गोसांय 
 
58. काराम पाराब रे चेत् दारे को पूजावाया ?
* काराम दारे
 
57. काराम बोंगा रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* काराम, रिंजा आर लांगड़े 
 
58. काराम एनेच रेदो कोड़ाको ओका लेका को एनेच आ ?
* दोन काते
 
59. काराम एनेच रेदो ओका वाद्य - यंत्र को व्यवहार आ ?
* टामाक आर तुमदा:
 
60. काराम दोसार हिलोक् दो ओका काराम को बिदा ?
* बुढी काराम 

60.टामाक आर तुमदा: तेदो ओका एनेज् सेरेञ हुयुग् आ ?
* लांगड़े आर काराम
 
60. करमा सेरेञ दो ओका राड़ तेको सेरेञा ?
* काराम राड़
 
58. गोमहा पाराब दो ओका चांदो बोन मानावा ?
* सान (सावन) चांदो 
 
59. गोमहा पाराब दो सावन चांदो रे ओका हिलोक् बोन मानावा ?
* कुनामी रे 
 
60. गोंघा दो ओका पाराब रेको लेटो कोवा ?
* गोमहा रे 
 
61. गोमहा पाराब रेदो ओका काराम को बिदा ?
* सांजो काराम

60. हरियाड़ पाराब दो ओका चांदो बोन मानावा ?
* सान (सावन) चांदो
 
61. हरियाड़ बोंगा दो ओकारे बोन बोंगा आ ?
* बाद् रे 
 
62. जान्धाड़ आर नावाजोम बोंगा दो ओका हिलोक् बोन बोंगा आ ?
* भादोर बोंगा रेनाक् नेडा माहा रे

63. जान्धाड़ आर नावाजोम बोंगा दो ओकारे बोन बोंगा आ ? 
* बाद् टांडी आर ओड़ाक् रे

64. जान्धाड़ आर नावाजोम बोंगा रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* लांगड़े 
 
65. दासांय पाराब दो ओका चांदो बोन मानावा ?
* दासांय (अश्विन) चांदो

66. ओका पाराब रे आतु-आतु , ओड़ाक्-ओड़ाक् को दाड़ाना ?
* दासांय पाराब रे

67. दासांय पाराब रे आतु-आतु , ओड़ाक्-ओड़ाक् चेद् लागिद् को दाड़ाना ?
* नोयोन आर काजोल पांते लागिद्  ( नोयोन आर काजोल दो बोंगा कुड़ी किन ताहें काना )

68. दासांय पाराब रेदो चेद् को सेरेञा ?
* दासांय, मान्तार आर लांगड़े

69. दासांय पाराब रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* दासांय आर लांगड़े 

70. दासांय पाराब रेदो ओकोय को एनेज् आ ?
* एखेन कोड़ा को 
 
71. दासांय एनेच सेरेञ रेदो चेद् वाद्य यंत्र व्यवहारो-आ ?
* भुवाड.

72. दासांय एनेच सेरेञ दो ओकारे हुयु - आ ?
* आतु ओड़ा: ओड़ा:

71. सोहराय बोंगा दो ओका हिलोक् बोन बोंगा आ ?
* सोहराय चांदो रेयाक् आंबाबस्या हिलोक्
 
72. सोहराय पाराब दो ओका चांदो बोन मानावा ?
* सोहराय (कार्तिक) चांदो रे 

73. लोटा दाक्, झारी दाक् ते रेंगेच् किसाड़ ओकोय दारोम लागित् को सापड़ाक् काना ?
* सोहराय पाराब

73. " सोहराय " साबाद दो ओका खोन हेच् आकाना ?
* सारहाव 

74. सोहराय पाराब रे नायके बाबा दो माराड. बुरु ञुतुम ते चेत् ए चोडोरा ?
* हांडी 

75. मोड़े माहा दो ओका पाराब बोन मानावा ?
* सोहराय 

77. सोहराय रे पाहिल हिलोक् दो चेत् को मेताक्आ ?
* उमुक् 
 
78. सोहराय दोसार हिलोक् दो चेत् को मेताक्आ ?
* बोंगा
 
78. सोहराय रेयाक् पुनाक् हिलोक् दो चेत् को मेताक्आ ?
* जाले दिन

78. सोहराय रे गोट् टाण्डीय दो ओकोये पुजाया ?
* नायके

76. सोहराय आर आबगे बोंगा दो ओका चांदो बोन बोंगा आ ?
* सोहराय (कार्तिक) चांदो रे 
 
77. गोट् बोंगा दो तिस बोन बोंगा आ ?
* सोहराय  रे 

78. गोट् बोंगा दो ओका रेको बोंगा आ ?
* गोट् टांडी रे 
 
79. गोट् टांडी रेदो ओकाये बोंगाया ?
 * नायके 

80. गोट् टांडी रे नायके दो चेद् रेयाक् खोंडे बेनावा ?
* होलोड. रेयाक् 

79. गोट् टांडी रेदो चेद् को बोंगाया ?
* बिलि 
 
80. गोट् टांडी रे इदि लेत् बिलि पूजा तायोम चेकायाको ?
* गाय को लेबेत् पोसाक् ओचो कोवा 
 
81. गोट् टांडी रेदो चिलि को खुन्टाव कोआ ?
* डांगरी को
 
79. सोहराय चांदो रे आबगे बोंगा दो ओका रेको बोंगा आ ?
* ओड़ाक् रे
 
80. सोहराय बोंगा रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* सोहराय आर लांगड़े 

81. आबो सांताड़ सांवता रे हाथी लेकान माराड. पाराब दो ओका काना ?
* सोहराय 
 
82. ओका पाराब रे दुवार रेको ओला आ ?
* सोहराय पाराब रे 
 
83. गोडेत् दो चेकाय लागित् ओड़ाक् ओड़ाक् चावलेय उठावा ?
* सोहराय पाराब ञुतुम ते

82. सोहराय पाराब रेदो आतु रिन कोड़ा कुड़ी को ओकोयाक् जिम्मा रेको तांहेना ?
* जोग मांझी 
 
83. सोहराय पाराब दो चेदाक् को पाराबोक् काना ?
* गाय डांगरा मानाव को लागित्
 
83. सोहराय पाराब रे गाय दो ओकोय को चुमावड़ा कोवा ?
* कुड़ी को 
 
84. सोहराय रे गाय दो ओका रेको जागाव कोवा ?
* ओड़ा: दुवार - दुवार रे
 
84. सोहराय रे खुन्टाव हिलोक् कांडा/डांगरा खुन्टी रे तोल काते को चेका कोवा ?
* चारहाव कोवा को 

85. सोहराय रे खुन्टाव लागिद् डांगरी दो ओका रेको तोल कोवा ?
* नायके दुवार रे
 
84. संथाल परगना रे सोहराय पाराब दो तिस को मानावा ?
* पूस बोंगा रे
 
85. सारी सोहराय आर आबगे बोंगा दो ओका चांदो बोन बोंगा आ ?
* आंघाड़ बोंगा रेनाड. कुनामी रे

86. सारी सोहराय आर आबगे बोंगा दो ओका रेको बोंगा आ ?
* जाहेर रे
 
87. साकरात पाराब दो तिस बोन मानावा ?
* पूस चांदो रे 
 
88. साकरात पाराब दो पूस चांदो रे ओका हिलोक् बोन मानावा ?
* कुनामी हिलोक्
 
89. साकरात बोंगा दो ओका रेको बोंगा आ ?
* ओड़ाक् रे
 
90. बूढ़ी गाड़ी दो ओका पाराब रेको आसेन कोवा ?
* साकरात रे 

91. साकरात पाराब रेदो चेद् को एनेज् आ ?
* लांगड़े 
 
92. पूस चांदो सेटेर लेनखान ओका पाराब सेटेरोक्आ ?
* साकरात पाराब
 
92. संताल समाज रे माराड. उतार् पाराब दो चेत् काना ?
* सोहराय 

92. संताल समाज रे मांझी थान रे बाहा, सोहराय आर काराम को मुद् रे चेत् जोग पोरामास हुयुक् काना ?
* माग्
 
92. ओका एनेच सेरेञ रे " बानाम " वाद्य यंत्र हाअ् व्यवहार हुयु-आ ?
* दोंगेड़ 
 
 93. डाहार एनेच सेरेञ रेदो ओका वाद्य यंत्र को बेभार आ ?
* टामाक आर तुमदा:
 
93. लांगड़े एनेच सेरेञ रेदो चेद् वाद्य यंत्र को व्यवहार-आ ?
* टामाक आर तुमदा:
 
93. डानठा, डाहार, पाता आर लांगड़े को मुद् रे ओका एनेच सेरेञ खाली कोड़ा होतेते हुयु - आ ?
* डानठा 
 
94. दासांय, डाहार, काराम आर डानठा को मुद् रे ओका एनेज् सेरेञ होतेते कोड़ा कुड़ी को एनेज् आ ?
* काराम

94. डाहार एनेच सेरेञ दो ओका चांदो खोन ओका चांदो हाबिच् को एनेच - आ ?
* माघ खोन फागुन 
 
95. पाता सेरेञ दो ओका धाड़िच् को सेरेञा ?
* पूरा बोछोर को सेरेञा
 
95. गिपितिच् टांडी रेदो: ओका एनेच को एनेच आ ?
* फिरकाल 
 
95. सानताली होड़ सेरेञ दो तिनाक् भाग रेको हटिञ आकादा ?
* बार भाग 
 
96. लांगड़े सेरेञ रे कोड़ा को सेरेञ पोरे कुड़ी दो चेद् को चिकाया ?
* तेला रूवाड़ा 
 
96. गाय दो चिलि को चुमावड़ा कोवा: ?
* कुड़ी 

97. ओका पाराब रे गाय को चुमाड़ा कोवा ?
* सोहराय 
 
98. गाय डांगरा लागित् ओका पाराब को मानाव - आ ?
* सोहराय 
 
99. ओका एनेच् सेरेञ रे सारजोम बाहा बोहोक रेको रेबेदा ?
* बाहा रे 
 
100. जादोपाटिया दो ओकोय को लागित् काना ?
* सांताड़ 
 
101. ओड़ा: रे पेड़ा को हेच् लेनखान लोटा दा: सुर काते चेद् बोन चिका हाकोवा ?
गोड - जोहार

92. सांताड़ सांवता रे हांडी दो तिनाक् ञू लागती काना ?
* चारेज् खोन लातार
 
93. बापला सागाय जोड़ाविज् दो चिलि को मेताया ?
* रायबारिज् 

94. बापला कामी एहोब खोन मुचत् धाबिज् ओकोय ए तोरावा ?
* रायबारिज् 
 
95. कोड़ा - कुड़ी आपान आपिन ते ञापाम लेन खान ओकोय दो लागतिक् गेयाय ?
* रायबारिज् 
 
96. आबो वाक् सांताड़ सांवता लेकाते " नावा पेड़ा " दो चिलि बोन मेता कोवा ?
* बाहु - जांवाय ञेल होड़ 

97. सांताड़ सांवता रे बापला दो चेत् ञेल काते बो नेडाया ?
* चांदो ञेल काते

98. बापला रेनाड. सागुन दो ओका लेका ते बोन ञेला ?
* पेरेज् लोटा दा: आर हुड़ु रे 

99. सार - सागुन ओकतो कोड़ा रिन एंगात सांवते दो चेत् को इदि ताराया ?
* हुड़ु 

100. बापला रेदो बार आतु रिन चिलि किन तोपोल  मिदुक् आ ?
* बार आतु रिन माझी किन
 
101. हापड़ाम कोवाक् लाय काथा लेकाते ओका चांदो दो बापला बाड. गानो आ ?
* पूस आर माग चांदो 
 
102. बाहु - जांवाय तिकिन दो ओका ठांव रेको बाहा सांवहा किना ?
* कुल्ही रे 

103. ओका ओकतो बाहु - जांवाय दो बोन बाहा सांवहा किना ?
* चांदो राकाब् ओकतो 
 
104. बाहा सांवहा ओकतो बाहु कुड़ी दो ओका नाखा सेत् रे ताहेंनाय ?
* पूरब नाखा सेत् रे

105. बाहा सांवहा ओकतो जावांय कोड़ा दो ओका नाखा सेत् रे ताहेंनाय ?
* पश्चिम नाखा सेत् रे 

106. बाहा सांवहा ओकतो बाहु आर जावांय तिकिन दो ओका लेका को सामाड. किना ?
* सामाड. रेदो बाहु आर पाछला रेदो जावांय

107. बाहु - जांवाय दो चेत् लुगड़ी होरोक् काते बोन बापला किना ?
* सिंदुर लुगड़ी 
 
108.बाहु आर जांवाय बापला रे लाहा ते आदवा चावले दो ओकोय किन एरा ? 
* बाहु कुड़ी
 
108. बाहा सांवहा ओकतो आबो दो चेत् बोन डाक आ ?
* माराड. बुरु हिरला 

109. आबो दो धोरोम डाक ओक्तो चेत् बोन मेना ? 
* माराड. बुरु हिरला 
 
110. गिडि - चुमावड़ा ओकतो बाहु - जांवाय दो चेत् रेको दुड़ुब किना ?
* किता पटिया रे 
 
111. जावांय कोड़ा हिलित आर लुमती कोड़ा सांव ओका रेको दुड़ुब कोवा ?
* किता पटिया रे 
 
112. बापला रे बाहु आर जावांयाक् साड़ी धुती ओकोये गांठ आ ?
* बाहु रिन हिलीतेद् 

113. सांताड़ सांवता रे सिंदरा दान ओकते जावांय कोड़ा कुड़ीये इतुद् ओकतो होड़ दो चेत् को मेना ?
* माराड. बुरु हिरला 
 
114. सिंदरा दान ओकते जावांय कोड़ा कुड़ीये इतुद् ओकतो हिरला माराड. बुरु तिनाक् धाव को मेना ?
* पे धाव

115. इतुद सिंदूर ओकतो जावांय कोड़ा ओकोय ञुतुम ते सिंदूर ए गिडिया ?
* सिञ बोंगा, माराड. बुरू आर जाहेर आयो ञुतुम ते 
 
117. बापला रे मिद् नावा बाहु दो चेदाक् दावड़ा चेतान रेको सिंदूर कोवा ?
* सिंदूर ओतरे आलो ञुरूअ् मा

116. नायके हाड़ाम बापला सुनुम सासाड. दो ओकोय ञुतुम ते बोंगाया ?
* माराड. बुरू, जाहेर आयो आर मोड़े को तुरुय को वाक् ञुतुम ते 
 
117. बापला बिनती रेदो ओकोय को ञुम ञाम किना ?
* आगिल हापड़ाम पुरुधुल किन
 
118. बापला रे उल ढारवाक् दो चेदा बोन आकाया ?
* बापला रेयाक् सागुन काथाय लाय सोदोरा: आर सीमा बोन आटाव
 
119. बापला रे उल ढारवाक् दो तिनाक् ठेन बोन आकाया ?
* पे ठेन 
 
120. बापला रे सासाड. , साकाम कोदो ओकोय को बाछावा ?
* आतु रिन आयो होड़ को 
 
 121. जोड़ ओजोक् दो तिनाक् जोड़ को ओजोक् कोवा ?
* पे जोड़ /मोड़े जोड़ 
 
122. बापला रे तितरी कुड़ीयाक् कामी दो चेत् काना ?
* सुनुम सासाड. ओजोक् - जापाक्
 
123. ओका लेकान बापला रे कोड़ा दो कुड़ी ओड़ाक् रे बापला तायोम ताहेंनाय ?
* घारदी जावांय बापला 
 
124. मोलोड. सिंदूर दो चेत् काना ?
* मोलोड. सिंदूर दो आजिज् जिता कानाय
 
125. बापला रे " बिंदी गानाक् " दो चेत् को मेता आ ?
* खांडा लुगड़ी

126. बापला रे " ढुला टुटुरी " दो ओकोय को मेताया ?
* गोड़ोम बुढ़ी 

127. बापला रे " झींगा बाहा " दो ओकोय को मेता कोवा ?
* गोगोड़ो: को 
 
128. बापला रे " सेंगेल सुसुरबाड. " दो ओकोय को मेता कोवा ?
* गाते कुड़ी को 
 
129. बापला रे " काशी गेले से काशी टांडी ओता दाड़े " दो चिलि को मेता कोवा ?
* गोनोड. मिहू 
 
130. बापला रे चाडी मेरोम दो चेत् लेका को बोंगा एया ?
* बोंगा तोपाक् एया को 
 
131. बापला सिम दो तिनाक् गोटाड. को जोम कोवा ?
* पेया

132. बाहु - जांवाय बिदय ओक्तो ओका रेको गोड जोहार ओचो किना ?
* गोसांड़े रे 
 
133. बाहु बिदाय ओकतो कुल्ही मुचात् रे ओकोय ञुतुम ते हांडी को बोंगाया ?
* पिलचु हाड़ाम तिकिन ञुतुम ते 
 
134. बापला रेदो चेत् को सेरेञा ?
* दोड.
 
135. " बापला सेरेञ "  दो ओका थोक रेयाक् सेरेञ काना ?
* रायरित सेरेञ
 
136. बापला ओकतो दो चेत् को एनेज् आ ?
* दोड.
136. लांगड़े, दोड., दोंगेड़ आर हारयाड़ को मुद् रे बापला सेरेञ दो ओका टाक् काना ?
* दोड.

137. दोड. एनेज सेरेञ रेदो ओका वाद्य यंत्र को व्यवहार-आ ?
* टामक् आर तुमदा:

138. दोड. सेरेञ रेदो बारो हाथ रेयाक् माने दो चेद् ?
* गेलबार मोका
 
137. झुनुर पारकोम दो चेत् को मेताक् आ ?
* बुसुब 
 
138. जानुम धुंद दो चेत् काना ?
 * ओड़ाक् दुवार 
 
139. सेरोम पायला दो तिनाक् को मेता आ ?
* पायला बाराबरी पेरेज् 
 
140. मित् कोणा दो तिनाक् को मेता आ ?
* मित् पायला रेयाक् आधा पेरेज् 
 
141. ओका एनेज् दो जोतो पाराब रेको एनेज् आ ?
* लांगड़े एनेज् 

142. लांगड़े एनेज् दो तिनाक् थोक रे हटिञ आ काना ?
* पे थोक रे - (i) सोहोर लांगड़े (ii) टामाड़ लांगड़े (iii) टुहुर लांगड़े 
 
143. सांताड़ सांवरा रे " गिरा " दो चेत् को मेता आ ?
* गिरा दो सांताड़ सांवता रेयाक् मित् माराड. कामी रेयाक् ञुतुम काना 
 
144. सांताड़ सांवता लेकाते " गिरा " दो तिनाक् थोक रे हटिञ आकाना ?
* पुनः थोक रे - (i) बापला गिरा (ii) भांडान गिरा (iii) सेंदरा गिरा (iv) उरछित् गिरा 
 
145. जाहां रे जाहांय को जुदि सांताड़ सांवता खोन को बाहरे कोवा, ओना  बिचार - आचार ठांव रे दुपड़ुब से सेटेरोक् लागिद् गिरा दो चेत् को मेता आ ?
* उरछित् गिरा

146. आबो वाक् सांताड़ सांवता लेकाते " नावा होड़ " दो चिलि बोन मेता कोवा ?
* नावा जानाम गिदरा 
 
147. आबो सांताड़ सांवता रे नावा जानाम गिदरा हाक् नार (बुका) दो चेत् तेको गेद् आ ?
* उगली सार ते 
 
148. नावा जानाम गिदरा हाक् नार (बुका) दो ओकोय ए गेद् आ ?
* धाय बुढ़ी 
 
149. नावा जानाम गिदरा आर एंगात दो ओकोय ए उम आरूब फारचा किना ?
* धाय बुढ़ी 

150. धाय बुढ़ी छुत फेडाव ओकतो चेत् दाक् गोटाय इरची या ?
होलोड. दाक्
 
151. आबो सांताड़ सांवता रे गिदरा जानाम लेन खान चेत् बोन बोंगाया ?
* नीम दाक् माडी आर हांडी 

152. सांताड़ सांवता रे नीम दाक् माडी दो तिस बोन बोंगाया ?
* गिदरा जानाम लेन खान

153. नावा जानाम गिदरा जाहां पारकोम रेको गितिज् कोवा, ओना बोहोक् सेद् रे चेत् को बित् काआ ?
* उगली सार

154. छुत - छाटियार कामी रे सोसो चेदाक् को लागावा ?
* आहा आहला को आलो लागावोक् मा 

155. आतु रे छुत फेडाव कामी दो ओकोये तोरावा ?
* धाय बुढ़ी 
 
156. छुत फेडाव ओकतो आतनाक् साकाम दो चेत् लागिद् को लागावा ?
* एरे चाबाक् लागिद् ते 
 
157. नावा गिदरा जानाम खोन तिनाक् माहा रे होयोक् रूवाड़ कामी को बोन तोरावा ?
* आरे माहा (9 दिन) आर बांखान बारगेल मित् माहा (21 दिन) रे 
 
158. नावा जानाम गिदरा तिस को छाटियार कोवा ?
* जानाम डाटा ओडोग् लेन खान गे 

159. छाटियार रे कोड़ा गिदरा दो ओकोयाक् ञुतुम को एमा कोवा ?
* गोड़ोम हाड़ाम कोवाक्  

160. छाटियार रे कुड़ी गिदरा दो ओकोयाक् ञुतुम को एमा कोवा ?
* गोड़ोम बुढी कोवाक्  
 
161. गिदरा कोवाक् ओका डाटा माड़ाड. ओमोन लेन खान सेता बापला कोवा को ?
* चेतान डाटा 
 162. छाटियार रेदो चेत् को सेरेञा ?
* दोड. 
 
 163. नीम दाक: माडी दो ओका जोखोन को जोमा ?
* छाटियार रे
 
163. आतु रे गोज - गुर लेनखान होड़ चेत् को रोड़ा ?
* आतु माड़ा आकाना 
 
164. आतु ओड़ाक् गोज् - गुर लेनखान गोडेत चेत् ए डाक आ ?
* फालना ओड़ाक् गोक् साहान 
 
165. गोज् होड़मो दो ओका रेको बाय आ ?
* माड़घाटी रे 

166. गोज् होड़ दो ओका सेद् बोहोक् काते को बाय कोवा ?
* दक्षिण नाखा सेद्
 
167. आतु रेनाड. माड़घाटी दो ओका नाखा सेद् रे तांहेना ?
* पश्चिम नाखा सेद् रे 
 
168. आयो होड़ आर कुड़ी होपोन कोदो गोज् होड़ सांवते ओका धाबिज् को सेनोक् आ ?
* आतु मुचद् धाबिज्
 
169. रूम डाकाव ओकतो दो गोज् होड़ सांवते ओकोय को कुली साडे एआ ?
* माराड. बुरू

170. रूम डाकाव ओकतो रूमुक् किन दो ओका पाहटा बोन दुड़ुब किना ?
* बेर राकाब् सेद् 

171. जाड. बाहा दो ओकारे को तोपाया ?
* नाई घाट रे 
 
172. भांडान दो चेदाक् को उमुक् आ ?
* गोज् होड़ बोंगा सांव ताला लागिद् 

173. कुटाम बोंगा दो ओका रेको बोंगाया ?
* राचा रे

174. भांडान ओकतो राचा रे दाड़ें दो ओका लेका तेको बोंगा कोवा ?
* कुटाम काते 
 
175. ओका लेकान बोंगा दाड़ें दो तिकी चावले रे बोन आतिञ कोवा ?
* होड़ को गोज् - गुर लेनखान उनकू रिन
दाड़ें को

 
176. नाई घाट रेदो चेत् को तोपाया ?
* जाड. बाहा 
 
177. बोंगा ताला कातेन भितर रे हापड़ाम को चेत् बोन पेरेज् उमाड़ कोवा ?
* झार दा: तापान दा:
 
178. आजोदिया बुरु दो ओका रे मेना आ ?
* पश्चिम बंगाल पोनोत रेयाक् पुरुलिया जिला रे
 
179. आजोदिया बुरु रेदो ओका जोहोक् सेंदरा को सेनो आ ?
* बायसाख कुनामी रे 
 
180. सेंदरा बिर रेदो ओकोय ए बोंगाया ?
* दिहरी 
 
181. दिहरी दो ओका रिनिज् नायके कानाय ?
* सेंदरा बिर रिनिज् 
 
182. सेंदरा दो चेत् काना ?
* रास्का

183. कालका उठाव दो ओकारे हुयु आ ?
* सेंदरा बिर रे 
 
184. दोलमा बुरु दो ओका रे मेना आ ?
* झारखंड पोनोत रेनाक् पुर्वी सिंहभूम जिला रे 
 
185. लुगु बुरू घांटा बाड़ी दो ओकारे मेनाक् आ ?
* झारखंड पोनोत रे बोकारो जिला रेनाक् लालपानिया रे 

186. लुगु बुरू घांटा बाड़ी रेदो ओका ओकतो को बोंगाया ?
* सोहराय बोंगा रेनाक् कुनामी रे

187. लुगु बुरू घांटा बाड़ी सेटेर लेन खान एहोब रे ओका टा बोंगा थान ञांमो आ ?
* धिरीगढ़ कापाट

188. लुगु बुरू आर घांटा बाड़ी ताला तेदो ओका गाडा लिंगिन काना ?
* सिता नाला गाड़ा 
 
 189. लुगु बुरू आर घांटा बाड़ी ताला ते लिंगिन कान सिता नाला  गाडा दो‌ लाहा रे चेत ञुतुम तेबो बाडाय तांहेद् ?
* सेतेंञ नाला 
 
190. तुपुनाई गाडा दो ओका ठेन खोन जानाम आकाना ?
* लुगु बुरू घांटा बाड़ी खोन 

191. उखुड़ झारना दो ओका रे मेनाक् आ ?
* लुगु बुरू घांटा बाड़ी रे 

192. लुगु बुरू खोन कायरा झारना दो ओका नाखा रे मेनाक् आ ?
* एतोम नाखा (उत्तर दिशा) रे
 
193. सिंञबिर आर मादेबिर दो ओका रे मेनाक् आ ?
* लुगु बुरू घांटा बाड़ी रे

194. सिंञबिर आर मादेबिर ताला ते ओका गाडा लिंगिन काना ?
* सिता नाला गाड़ा

195. खोदे मातकोम, पेटेर बाड़े, लेपेज् तिरिल, ऐरे आतनाक् एमान को ओका मेनाक् आ ?
* लुगु बुरू घांटा बाड़ी रे 
 
196. सारी सारजोम दारे बुटा रेदो चेत् को चेका लेद् आ ?
* काथा को सारी लेद् आ 
 
197. एरे आतनाक् दारे बुटा रेदो चेत् को चेका लेद् आ ?
* एरे को बाछाव लेद् आ 

198. खोदे मातकोम दारे बुटा रेदो चेत् को चेका लेद् आ ?
* काथा को खोदे लेका को बाछाव लेद् आ 

199. लेपेज् तिरिल दारे बुटा रेदो चेत् को चेका लेद् आ ?
* सारी काथा को लोटोक् लेद् आ 
 
200. पेटेर बाड़े दारे बुटा रे दोचेत् को चेका लेद् आ ?
* काथा को तोल लेद् आ

201. सांताड़ सांवता रे जोतो खोन माराड. दोरबार दो ओका काना ?
* लो बिर दोरबार 
 
202. सांताड़ सांवता रेनाड. जोतो खोन मुचाद् बिचार दो चेत् को मेता आ ?
* लो बिर

203.जांहाय होड़ आतु रेयाक् बिचार बाय बाताव उनी दो चेका एया को ?
* एकाघुरिया एया को 
 
204. सांताड़ सांवता रे नीमढारवाक् / एकाघुरिया दो ओका रेको बिचारा ?
* आतु बैसी रे

204. सांताड़ सांवता रे "बापाग्" दो चेत् को मेता आ ?
* जुरी - जोता किन बांग् किन गापान खान आपान - आपिन जानाम ओड़ाक् से जाहां को रे किन तांहेना 
 
205. जुरी किनाक् काथा तोपाग् से जाय जुग लागित् बापाग् उतार दो चेत् को मेता आ ?
* साकाम ओड़ेच् 

206. साकाम ओड़ेच् दो ओकोय ताला रे हुयूक् आ ?
* बानार पाहटा रिन माझी ताला रे 

207. साकाम ओड़ेच् ओकतो बाहु आर जावांय तिकिन दो ओका लेका को सामाड. किना ?
* सामाड. रेदो जावांय आर पाछला रेदो बाहु 
 
208. साकाम ओड़ेच् ओकतो बाहु आर जावांय तिकन ताला रे धोरोम साखी लेकाते चेत् तांहेना ?
* लोटा दा:
 
209. साकाम ओड़ेच् ओकतो कोड़ा आजाक् मेड़हेद साकोम तुद्  पोरे बाना होड़ सिञ बोंगा ञुतुम काते तिनाक् टि सारजोम साकाम किन ओड़ेज् आ ?
* पेया 

210. सांताड़ सांवता रे होड़ होपोन को बांग् गानोक् को जुरी लेन खान से बेबाड़ीच् को कामी लेन खान चेत् को चेका कोवा ? 
* चावडाल कोवा को
211. चावडाल दो तिनाक् हटिञ रे हटिञ आकाना ?
* बार हटिञ रे - (i) मानबिर चावडाल (ii) मादेबिर चावडाल 

212. मानबिर चावडाल दो ओका लेकान होड़ को चावडाल कोवा ?
* आझनार काकी सागाई होड़ को 

213.मादेबिर चावडाल दो ओका लेकान होड़ को चावडाल कोवा ?
* फुल पेड़ा सागाई होड़ को